Dokumenty

REGULAMIN ŚWIETLICY
aktualizacja 20.09.2019 (PDF)
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLSKU  IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
aktualizacja 27.08.2018 (PDF)
PROGRAM PROFILAKTYCZNO –
WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J.KUSOCIŃSKIEGO W DOLSKU
aktualizacja 05.10.2017 (PDF)
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
aktualizacja 25.06.2014 (PDF)
STATUT GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU
aktualizacja 28.09.2015 (PDF)
Wewnątrzszkolny System Oceniania (GIMNAZJUM)
aktualizacja 17.09.2018 (PDF)
Procedury uzyskiwania przez uczniów zwolnień z wykonywania określonych
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji
zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
aktualizacja 15.09.2015 (WORD)
Zwolnienie z przebywania w świetlicy szkolnej
aktualizacja 30.08.2014 (Word)
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU
aktualizacja 30.08.2014 (PDF)
Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole
oraz opieki nad uczniem,  który w szczególnych sytuacjach
nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych
aktualizacja 28.08.2014 (PDF)
Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku
aktualizacja 28.08.2014 (PDF)
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu
gimnazjalnego Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku
aktualizacja 29.09.2017 (PDF)
Program rozwoju Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku na lata
2011-2016
(PDF)
Program profilaktyki Gimnazjum
aktualizacja 23.09.2014 (PDF)
Program wychowawczy Gimnazjum
aktualizacja 17.09.2014 (PDF)
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 2015-2016
(PDF)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 4 poz. 17) (PDF)
PROCEDURA  EWAKUACJI UCZNIÓW,  NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW  OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU
aktualizacja 24.01.2011 (PDF)
REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ
 Wersja do WORDA aktualizacja 28.09.2012 (PDF)
Regulamin dyżurów nauczycieli
aktualizacja 31.08.2012 (PDF)
Regulamin Prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej, opiekuńczej  i egzaminacyjnej
aktualizacja 31.08.2012 (PDF)