Deklaracja dostępności

Deklaracji dostępności


Wstęp 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej spdolsk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spdolsk.pl

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2005
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
– część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny przeprowadzonej 2021-10-15

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczna ikona  po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
–  powiększoną czcionkę,
–  czytelne fonty,
–  podwyższony kontrast oraz kontrast szary i żółty,
–  możliwość nawigacji klawiaturą,
–  zastopowanie animacji,
–  podświetlane linki,
–  mapa strony,
–  jasne tło.

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Administrator publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać:

– pliki PDF, DOC itp. – administrator  stara  się  ograniczyć  do  minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
– nieczytelne  przez  czytniki  ekranu  dokumenty  PDF  użytkownicy  mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
– w  przypadku  braku  możliwości  skorzystania  z  powyższego  rozwiązania prosimy  o  kontakt telefoniczny lub mailowy do  jednostki  w  celu  umówienia  się  na  przeczytanie niedostępnego dokumentu,
– w serwisie znajdują się dokumenty z treścią, w której zostały wystawione linki  do  dokumentów. Sukcesywnie  odnośniki  będą  poprawiane  aby  były unikalne  i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta,
– treści  dokumentów  zamieszczonych  dotychczas  w  serwisie  są  przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Kołakowski, dyrektor@spdolsk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 2825122 .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy  udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej/aplikacji mobilnej do organu nadzorującego:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
Adres: ul. Kościańska 4, 63-140 Dolsk
E-mail: poczta@spdolsk.pl
Telefon: +48 61 28 25 122

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.)

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku posiada cztery budynki.

Opis dostępności wejścia do budynków.

 1. Wejście główne do budynku głównego (budynek G) Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku znajduje się od ulicy Kościańskiej. Wejście prowadzi na pierwsze piętro budynku. Prowadzą tam schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są dwuskrzydłowe i otwierają się ręcznie. Przybycie do szkoły można zasygnalizować dzwonnikiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Informację o dostępności można uzyskać od pracowników obsługi.
 2. Drugie wejście do budynku znajduje się na parterze od strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku. Wejściem mogą wjeżdżać wózki inwalidzkie. Drzwi zewnętrzne również są otwierane ręcznie. Za drzwiami znajdują się w dalszej części sale lekcyjne, korytarz i schody prowadzące na wyższe piętra.
 3. Wejście do budynku A (zwanym „białą szkołą”) znajduje się od ulicy Szkolnej. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są dwuskrzydłowe i otwierają się ręcznie. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Drugie wejście do budynku A znajduje się na parterze od strony podwórza. Przed wejściem znajduje się próg.
 5. Wejście do budynku B (zwanym „czerwoną szkołą”) znajduje się na dziedzińcu Szkoły. Przed wejściem znajduje się podest, na który prowadzą trzy schody a od strony stołówki na podest i bezpośrednio do wejścia prowadzi podjazd do wózków inwalidzkich. Drzwi są dwuskrzydłowe i otwierają się ręcznie. Przybycie do szkoły można zasygnalizować dzwonnikiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 6. Drugie wejście do budynku B znajduje się na parterze od strony boiska szkolnego. Do wejścia nie prowadza schody. Dalej znajduje się mały korytarz i jeden stopień w dół, a w dalszej części toalety i schody prowadzące na wyższe kondygnacje. Drzwi są dwuskrzydłowe i otwierają się ręcznie.
 7. Czwartym budynkiem jest budynek stołówki szkolnej. Wejście do tego budynku znajduje się na dziedzińcu Szkoły. Przed wejściem znajduje się niewielki podest, na który prowadzą schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są dwuskrzydłowe i otwierają się ręcznie. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Za drzwiami znajdują się w dalszej części: szatnia, stołówka, toalety i kuchnia.
 8. Drugie wejście do budynku znajduje się na parterze od strony kuchni szkolnej. Do budynku nie prowadza schody, jest możliwość dojazdu wózkiem. Drzwi są jednoskrzydłowe i otwierają się ręcznie. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Opis dostępności korytarzy, schodów.

 1. Budynki nie posiadają wind.
 2. Na wszystkie kondygnacje budynków prowadzą schody pozbawione dostosowania do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
 3. Wizualny rozkład pomieszczeń jest widoczny na korytarzu każdej kondygnacji na planie ewakuacji.
 4. W budynkach brak dotykowej i głosowej informacji o rozkładzie pomieszczeń.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Szkoła nie dysponuje wyżej wymienionymi dostosowaniami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Płyta boiska umożliwia podjazd samochodem bezpośrednio do wejścia szkoły w budynkach A i B. Podjazd do budynku głównego jest możliwy od strony Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku.

 Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Szkoła posiada nauczyciela znającego język migowy. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej placówce z pomocą tego nauczyciela zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania z tych świadczeń. Fakt ten należy zgłosić w sekretariacie szkoły z minimum trzy dniowym wyprzedzeniem oraz dokonać zgłoszenia w celu ustalenia terminu spotkania.